Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Onderzoek

Geen enkel kind ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Als ouder ken je jouw kind het beste. Je hebt als eerste in de gaten dat “er iets niet helemaal klopt” of “dat er niet uitkomt wat er in zit”. Op dit soort momenten is het fijn als een kind objectief wordt getoetst.

Aanleiding

Het afnemen van een intelligentie- of IQ-onderzoek kan om verschillende redenen worden overwogen.

Toenemende of aanhoudende gedragsproblemen
Het gebeurt soms dat een kind, na een goed begin, op school begint vast te lopen. De ontwikkeling lijkt te stagneren zonder duidelijk aanwijsbare redenen of blijft achter bij de verwachtingen. Een ogenschijnlijk gebrek aan motivatie, faalangst en andere gedragsveranderingen (meer terug getrokken of juist meer aanwezig) kunnen er op duiden dat een kind meer moeite heeft met de aangeboden leerstof dan de ouder of de leerkracht denkt. Een intelligentieonderzoek kan dit inzichtelijk maken en een basis zijn voor verdere adviezen en stappen.

Onderwijsniveau en schoolkeuze
Een intelligentieonderzoek kan ook behulpzaam zijn bij de keuze van vervolgonderwijs; zeker als de ouder twijfelt aan het schooladvies. Intelligentie is overigens in dit kader belangrijk, maar zeker niet allesbepalend. Andere persoonlijkheidskenmerken spelen ook een grote rol.

Aanmelding bijzonder onderwijs
Voor enkele schooltypen is een intelligentieonderzoek een toelatingsvereiste. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Leonardo-onderwijs en het ‘leerwegondersteunend onderwijs’ (LWOO) voor VMBO-leerlingen.

Onderzoek

In de Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem kunnen ouders terecht voor een intelligentieonderzoek. Dit is een onderzoek naar algemeen cognitief functioneren en bestaat uit vragen en opdrachten. Deze meten zowel (aangeleerde) kennis als begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden.

Bij een intelligentieonderzoek wordt naar verschillende delen van het functioneren gekeken. Het geeft een beeld van de sterke kanten van een kind. En het laat zien met welke vaardigheden een kind wellicht meer moeite heeft en waar het extra ondersteuning zou kunnen gebruiken.

Met de resultaten uit het onderzoek leren ouders een kind beter begrijpen en ondersteunen. Hetzelfde geldt voor de leerkracht, die een kind beter kan begeleiden bij de aspecten en opdrachten waar het meer moeite mee heeft.

Over het algemeen vinden kinderen het maken van de test spannend maar ook leuk. De vragen en opdrachten kennen veel variatie. En de interactie met de orthopedagoog zorgt er voor dat het geen schoolse toets is.

Vragen of opmerkingen?

Neem telefonisch contact op via 06-4129-5701. Of mail naar info@pvoarnhem.nl.

Intelligentieonderzoek door Claartje Schoonhoven

Methodiek

De Praktijk voor Orthopedagogiek werkt met de WISC-V-NL. Deze intelligentietest is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 16 jaar en bestaat uit 14 subtests die verschillende vaardigheden meten. Zo wordt er onder meer gekeken naar vaardigheden die een beroep doen op verbaal begrip (verworven woordkennis en het toepassen ervan), visueel ruimtelijk inzicht (visuele relaties begrijpen), het redeneervermogen, werkgeheugen en de snelheid waarmee informatie wordt verwerkt. Bij sommige onderdelen wordt dan ook de tijd bijgehouden. De opgaven zijn oplopend in moeilijkheidsgraad. Er wordt gekeken tot welk niveau het een kind lukt om mee te komen.

De test geeft een schatting van het niveau van het kind van dat moment. Het kan soms een verklaring geven voor hoe het de laatste periode is gegaan op school of helpen bij een voorspelling voor de nabije toekomst (bijvoorbeeld volgend schoolniveau). Let wel: een IQ staat niet voor het leven vast en heeft meestal een geldigheidsduur van 1-2 jaar. Intelligentie kan ook binnen bepaalde marges ontwikkelen als een kind gestimuleerd wordt.