Gezondheidscentrum “Het Gulden Hart” - Bakenbergseweg 72 in Arnhem

Werkwijze

Aanmelding

Wil je informatie over de mogelijkheden binnen Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem? Of wil je je aanmelden voor een intakegesprek, neem dan contact op via het aanmeldformulier of telefoonnummer 06-41295701.

In de regel wordt binnen 2 werkdagen contact met je opgenomen en kan desgewenst binnen 2 weken een intakegesprek worden ingepland.

Intakegesprek

Een intakegeprek is vrijblijvend en kosteloos. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en de mogelijkheden binnen Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem. Het intakegesprek duurt maximaal 30 minuten. Het is prettig als (zo mogelijk) beide ouders/verzorgers aanwezig zijn.

Het intakegesprek is ter kennismaking en voor het uitwisselen van (achtergrond)informatie. Hoe heeft het kind zich tot op heden ontwikkelt? Hoe is de gezinssamenstelling en wat zijn bijzonderheden in het gezinsleven? Zijn er eerdere onderzoeken of trajecten geweest? Natuurlijk komt ook de hulpvraag ter sprake.

Start

Als wordt besloten om een behandel/begeleidingstraject te starten bij Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem, wordt een plan gemaakt. Hierin wordt kort beschreven wat het doel is van de behandeling (cq. de “hulpvraag”) en eventueel welke middelen, zoals observatie in de klas of een intelligentieonderzoek, worden ingezet.

Evaluatie

Gedurende de behandeling worden ouders op de hoogte gehouden van de voortgang. Na vier of vijf sessies wordt bovendien een eerste formeel evaluatiemoment ingebouwd. Hierin bespreken we met de ouder(s) hoe het gaat en hoe we verder gaan.

Duur en frequentie

Van tevoren valt niet aan te geven hoeveel afspraken uiteindelijk nodig zijn. Het uitgangspunt is dat een behandeling “zo kort mogelijk en zo lang als nodig is” duurt. In de meeste gevallen is dit enkele weken tot een half jaar. Doorgaans wordt gestart met één afspraak per week.

Formeel kent de behandeling geen opzegtermijn. Het is in de praktijk niettemin raadzaam om naar een afsluiting van de behandeling toe te werken. Voor veel kinderen is het “hélemaal zelf doen” toch ook weer spannend.  Daarom wordt vaak besloten om eerst de frequentie van de afspraken terug te brengen naar tweewekelijks of zelfs eens per maand, voordat de behandeling wordt afgesloten.

Afsluiting

De afsluiting van de behandeling is in de vorm van een laatste gesprek met het kind en ouder(s). Dit is bovenal een leuke bijeenkomst waarin wordt benadrukt wat het kind goed kan en wat iedereen heeft geleerd.

De ouder ontvangt separaat een eindverslag. Hierin staan kort de bevindingen tijdens de behandeling beschreven en worden eventueel nog enkele tips en adviezen gegeven.

Indien van toepassing informeert Praktijk voor Orthopedagogiek Arnhem tevens de gemeente en verwijzer dat de behandeling is afgerond.

Meer informatie

Neem telefonisch contact op via 06-4129-5701. Of mail naar info@pvoarnhem.nl.